Прихватилиште за одрасла и стара лица

Сврха смештаја: Задовољавање основних потреба појединца или породице којима је потребно неодложно осигурати безбедност у кризни ситуацијама. То су лица која се нађу у стању социјалне потребе (бескућници, лица затечена у скитњи, просјачење, егзистенцијално угроженим лицима, онемогућењи боравак у примарној породици).

У прихватилишту се врши пријем и смештај одраслих (26 - 65) и старих (preko  65 година).

Услуге смештај у прихватилишту обезбеђује се 24 сата дневно, током целе године.

Контакт: +381 (0) 18 410 4230
Имејл:centar.mara.prihvatiliste@gmail.com

Услуге смештаја оствaрују се кроз програмске активности, којима се у складу са проценом потреба корисника обезбеђује:

1. Развој и очување потенцијала корисника :

• Подршке у изградњи и одржавању позитивних односа са другим лицима у окружењу;

• Организовања радно –окупационих ;

• Организовање слободног времена у складу са потребама и интересовањима корисника;

 
2. Здравствена нега:

• Контрола виталних функција;

• Санирање и нега мањих повреда;

• Давање преписане терапије.

5. Развој и очување потенцијала корисника :

• Подршке у изградњи и одржавању позитивних односа са другим лицима у окружењу;

• Организовања радно –окупационих ;

• Организовање слободног времена у складу са потребама и интересовањима корисника;

• Организовање културно - забавних садржаја у складу са интересовањима

• Развој вештина за препознавање и решавање проблема

• Развој вештина за смозаштиту

3. Психосоцијална подршака:

• Пружање рехабилитационих и терапијских услуга корисницима;

• Саветодавни рад са члановима породице/сродницима;

• Сарадња са стручним лицима других установа (социјалних, здравствених,образовних).

 

4. Правна подршка:

• Утврђивање идентитета корисника;

• Сарадња са Министарством унутрашњих послова – Полицијском управом Ниш;

• Упућивање корисника на доступност бесплатне правне помоћи и подршке;

• Обезбеђивање комуникације корисника страних држављања са дипломатско конзиуларним представништима;

• Упућивање корисника на остваривање права из области здравствене заштите.

Галерија