Дневни боравак


Сврха услуге дневни боравак састоји се у унапређењу квалитета живота корисника у властитој средини кроз одржање и развијање социјалних, психолошких и физичких функција и вештина, како би се у што већој мери оспособили за самостални живот.


Програмске активности обухватају :

Циљ

социјализација и интеграција корисника кроз овладавање социјалним вештинама које доприносе расту самопоштовања и самопоуздања.

Сврха

бољој прихваћеност особеЦиљ

развијање моторике, побољшање координације покрета, увежбавање појединих операција подстицај развијања радне навике, љубав према раду, истрајност, одговорност, знање, умешност и вештина за обављање једноставних радњи.

Сврха

ствара се сазнање и искуство које доприноси развоју мишљења.Циљ

основни циљ подразумева схватање говора, запамћивање речи и језичке структуре и формирање унутрашњег говора и језичког мишљења. Други циљ је развој говора који служи комуникацији на социјалном плану.

Сврха

оспособљавање за функционалну, јасну и социјално одговарајућу комуникацијуЦиљ

усвајање когнитивних вештина које су потребне за учење као што су: пажња, меморија, мишљење, говор и језик.

Сврха

вештине омогућавају корисницима да обрађују различите информације, да их анализирају, прате, пореде, као и да разумеју узрочно - последичне везе. Развој ових вештина су основ за сва даља учења у животу.Циљ

учење, формирање и вежбање навика и вештина којима се развија већа самосталност корисника у погледу старања о себи и својим свакодневним потребама.

Сврха

овладавање вештинама свакодневног живота које доприносе већој самосталности и безбености корисникаЦиљ

отклањање или ублажавање специфичних тешкоћа или поремећаја у једној или више области сензомоторног и психофизичког развоја ;развој моторичких вештина и спретности при кретању, координирање покрета;обнављање искуства о себи, себи и односу на простор и време и у односу на друге.

Сврха

различитим стимулацијама достићи пун потенцијал како би корисници постали што самосталнији и функционалнијиЦиљ

постизање здравије релације у друштву развијањем осећања пријатности, задовољства, личне вредности, развијање позитивних моралних и естетских вредности.

Сврха

прихватање различитисти и тог да је инавлидност једна од могућих верзија људског живота.Циљ

правилно коришћење и планирање слободног времена, побољшање квалитета друштвеног живота, задовољавање социјалних и емоционалних потреба корисника

Сврха

оптимални ниво квалитета живота у складу са потребама и интересовањима корисникаЦиљ

стимулација развоја моторике је база за развој осталих вештина и способности, бављење физичким активностима . У оквиру овог подручја рада, планирају се излети и рекреативни боравци корисника ван места становања, у циљу социјализације и интеграције наших корисника.

Сврха

успостављање опуштености и задовољства, отпуст вишка енергије и постизање доброг осећања. Подстицање одвајања корисника од родитеља, њихово прилагођавање на нову средину или ситуације, групни живот и рад, старње о себи самима, побољшање здравља.