Персонална асистенција

Услугa персоналне асистенције доступнa je пунолетним лицима са инвалидитетом са процењеним I или II степеном подршке, која остварују право на увећани додатак за туђу негу и помоћ, имају способности за самостално доношење одлука, радно су ангажована или активно укључена у рад различитих удружења грађана, спортских друштава, политичких партија и других облика друштвеног ангажмана, односно укључене су у редовни и индивидуални образовни програм.

Сврха услуге персоналне асистенције је пружање одговарајуће индивидуалне практичне подршке која је кориснику неопходна за задовољавање личних потреба и укључивање у образовне, радне и друштвене активности у заједници, ради успостављања што већег нивоа самосталности.


Активности услуга персоналне асистенције усмерене су:

Ка одржавању и унапређењу квалитета живота корисника, у зависности од идентификованих потреба и капацитета за самостално обављање одређених активности, као и капацитета породице корисника и доступних ресурса и по потреби укључују:

- Помоћ у одржавању личне хигијене и задовољавања основних личних потреба (помоћ при облачењу и свлачењу, обављању физилошких потреба, купању, прању косе итд.);

- Помоћ у одржавању хигијене стана, обављању свакодневних активности и задовољавању основних животних потреба: (обезбеђивању исхране, набавку намирница, спремању оброка, храњење, одржавање чистоће просторија и итд.);

- Подизање, премештање (трансфер) и помоћ при кретању унутар и изван корисникове куће, радног места и места где се одвијају друштвене и образовне активности, помоћ у коришћењу превоза;

- Помоћ у коришћењу терапеутских и здравствених услуга и коришћење и одржавање помагала;

- Помоћ при комуникацији, социјалним контактима и задовољавању социјалних, културно забавних и других потреба;

- Помоћ при обављању различитих радних, образовних и друштвених активности.


Контакт: +381 (0) 18 410 6906
Имејл: centarmara.personalnias@gmail.com